Styrelsemöte 2022-05-10

Plats: Rohdins bil .
Datum: 2022-05-10, kl. 17:00.
Närvarande: Anders Johansson, Anders Rohdin, Patrick Andersson, Mikael Mossberg, Fredrik Yli-Luopa, Mikael Stjernqvist, Thomas Nilsson, Therese Brodén.
Frånvarande: Peter Sköld

§1. Mötet öppnas
Ordförande Anders Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet med att presentera Therese Brodén vår nya områdesrepresentant.

§2. Val av ordförande för mötet
Anders Johansson (Ordinarie)

§3. Val av sekreterare för mötet
Thomas Nilsson

§4. Val av justerare.
Ordförande tillsammans med Therese.

§5. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§6. Föregående mötesprotokoll.
Föregåendes mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna med kompletteringen att mallen för medlemmar skall uppdateras av Fredrik.

§7. Ekonomi
Ekonomin fortsatt god även efter vår aktivitet under mars och ytterligare avgifter skall betalas in, som ger intäkter.

§8. Område och medlemmar.

  • Therese har besökt många medlemmar och fått ett trevligt bemötande samt är nöjda hittills med föreningen. Träff inplanerad på Abbe market den 19 maj.
  • Konstrunda planeras i oktober och Anna Bergkvist som håller i smaka på konst är tillfrågad att även hjälpa till för att få kontakt med lokala konstnärer, Therese håller ihop arrangemanget.
  • Parken utanför Profil reklam (bredvid Grundmäklarna) skall ses över att göras iordning, och Therese kommer be THN stad att röja upp.
  • Agenda till mötet med THN stad skall tas fram. Therese ser över vilka punkter som skall tas upp, bl.a. sen återkoppling på flytt av återvinningen (flytt år 2023), lokaler som blir tomma efter Gymgrossisten flytt, även ide om TV skärm att sätta upp där man kan annonsera för föreningen, nyanställningar, reklam, annonser etc. Mikael S, Fredrik, Therese ser vidare på detta med THN stad.
  • Inga nya medlemmar som tillkommit. Anders J skickar lista på de som inte har betalat.
  • Therese kommer att bestämma träff med Leif A områdesrepresentant från Skogstorpa, vi har bjudit in Skogstorpa till företagsbesök hos Abbes market 19/5 och de kommer även få vårt nyhetsbrev framgent.

§9. Hemsidan.
Hemsidan behöver ses över och behöver uppdateras, nya telenummer, nyheter, bilder etc., Johan och Therese ser över detta. Verksamhetsplanen skall läggas upp på hemsidan.

§10. Aktiviteter 2022
Therese ser på någon aktivitet med Skogstorpa under november månad, enligt verksamhetsplanen.

§11. Nyhetsbrev.
Skickades ut ett i april och nästa är planerat till juni.

§12. Inkomna skrivelser:
Inga inkomna.

§13. Övriga frågor
Present inför julen diskuterades, förslag om att hitta på något nytt istället för skumtomtar, Therese funderar och återkommer. Det beslutades att inte skicka ut medlemsregistret till medlemmar, utan medlemmen får kontakta Therese som avgör vad som informeras om i nyhetsbrev och på hemsidan. Vi skall uppmana medlemmarna att utnyttja Facebook och Instagram.

§14. Nästa styrelsemöte
Måndagen den 20 juni kl 16:00 på Rohdins bil.

§15. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.